MMF14062017

ภาพบรรยากาศงานสัมมนาและแสดงสินค้าอุตสาหกรรม Modern Manufacturing Forum 2017  ณ โรงแรม อวานี จ.ขอนแก่น ที่ผ่านมาจาการที่บริษัท กรีนเวิลด์ พับลิเคชั่น จำกัด  ผู้ผลิตนิตยสารอุตสาหกรรม Modern Manufacturing, MM Machine Tools & MetalWorking  ได้จัดงาน Modern Manufacturing Forum 2017  ขึ้น ซึ่งเป็นงานสัมมนาและงานแสดงสินค้าอุตสาหกรรม ซึ่งงานสัมมนาครั้งนี้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากโดยได้รับความสนใจจากเจ้าของกิจการ ผู้บริหาร ผู้จัดการโรงงาน หัวหน้างาน วิศวกร ฝ่ายซ่อมบำรุง และฝ่ายผลิต ดังภาพประกอบ