MMF 06062017

ภาพบรรยากาศงานสัมมนาและแสดงสินค้าอุตสาหกรรม Modern Manufacturing Forum 2017 เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา ณ โรงแรม หรรษา เจบี จ.สงขลา 
ด้วยบริษัท กรีนเวิลด์ พับลิเคชั่น จำกัด  ผู้ผลิตนิตยสารอุตสาหกรรม Modern Manufacturing, MM Machine Tools & Metal Working  ได้จัดงาน  Modern Manufacturing Forum 2017  ขึ้น ซึ่งเป็นงานสัมมนาและงานแสดงสินค้าอุตสาหกรรม ซึ่งงานสัมมนาในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ  ได้รับความสนใจจากเจ้าของกิจการ ผู้บริหาร ผู้จัดการโรงงาน หัวหน้างาน วิศวกร ฝ่ายซ่อมบำรุง และฝ่ายผลิตเป็นอย่างมาก