OEE FOR INDUSTRY 4.0 & AUTONOMOUS MAINTENANCE

รู้เร็ว ผลิตได้เร็ว ลดการสูญเสีย เพิ่มผลผลิตได้จริง

การยกระดับผลิตภาพการผลิต (Productivity) ด้วยการวัดและวิเคราะห์ประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร Overall Equipment Effectiveness : OEE) และการบำรุงรักษาด้วยตนเอง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตแบบยั่งยืน

สถานที่

ณ ห้องแกรนด์วิว 8-9 เชียงใหม่แกรนด์วิว โฮเต็ล & คอนเว็นชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดเชียงใหม่

สัมมนานี้เหมาะสำหรับ

เจ้าของกิจการ I ผู้จัดการโรงงาน I ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม I ผู้จัดการฝ่ายผลิต

สัมมนาฟรี!! วันที่ 7 ธันวาคม 2565
สำรองที่นั่งก่อนเต็ม

ผู้บรรยาย

คุณวุฒิพงศ์ บุญนายวา – ผู้จัดการส่วนบริหารการผลิต สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

กำหนดการ

เวลากิจกรรม
08.30 –  09.00 น.ลงทะเบียนเข้างาน
09.00 – 09.30 น.Business Matching / Booth Visit / MC Showcase
09.30 – 09.45 นCoffee Break
09.45 – 12.00 น.      หัวข้อ ‘เจาะลึกการวัด และวิเคราะห์ประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร (Overall Equipment Effectiveness : OEE)’ ​
– แนวคิด ความสำคัญของการวัดและวิเคราะห์ OEE
วิธีการจัดเก็บข้อมูลการผลิตเพื่อแสดงผลของค่า OEE
– การวิเคราห์และปรับปรุง OEE เพื่อยกระดับผลิตภาพการผลิต (Productivity)
12.00 – 13.30 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน / Visit Booth
13.30 – 14.30 น. หัวข้อ ‘Autonomous Maintenance (AM) : การบำรุงรักษาด้วยตนเอง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ‘ ช่วงที่ 1
– แนวคิด และหลักการของ Autonomous Maintenance (AM)
– ความสำคัญและประโยชน์ของ AM
– Step by Step ในการวางระบบการบำรุงรักษาด้วยตนเอง
14.30 – 14.45 น. Coffee Break / Visit Booth
14.45 – 15.45 น. สัมมนา (ช่วงที่ 2) / ถาม-ตอบ
15.45 – 16.00 น. จับรางวัลผู้โชคดี / ถ่ายรูปร่วมกันเป็นที่ระลึก