จากการที่บริษัท กรีนเวิลด์ พับลิเคชั่น จำกัด    ได้จัดงาน Maintenance Forum 2018  ขึ้นซึ่งเป็นงานสัมมนาและงานแสดงสินค้าอุตสาหกรรมขึ้น ในวันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม 2561  ณ กรุงศรีริเวอร์ จ. พระนครศรีอยุธยา ที่ผ่านมาซึ่งเป็นงานสัมมนาและงานแสดงสินค้าอุตสาหกรรม เพื่อเป็นการส่งเสริมและช่วยสนับสนุนกลุ่มผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมการผลิตในการพัฒนาทักษะบุคลากร ยกระดับทักษะด้านความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ซึ่งงานสัมมนาในครั้งนี้บรรยายในหัวข้อ Maintenance Technology for Maintenance 4.0 เพื่อลดความเสียหายของเครื่องนอกแผน การลดต้นทุนในงานซ่อมบำรุงและเพิ่มประสิทธิภาพให้กับเครื่องจักร งานนี้ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจาก ผู้จัดการโรงงาน หัวหน้างาน วิศวกร ฝ่ายซ่อมบำรุง ฝ่ายผลิต และประชาชนทั่วไป