สัมมนาหัวข้อ Kaizen & Lean Manufacturing for Green Productivity พลังความคิดสู่การยกระดับผลิตภาพอย่างยั่งยืนด้วยแนวคิดแบบ ‘ลีน’ และ ‘ไคเซ็น’

วันที่ 6 มิถุนายน 2567 เวลา 8.30 – 16.00 น. ณ จ.อยุธยา

เครื่องมือสำคัญที่ช่วยลดต้นทุนความสูญเสียในการผลิต ด้วยวิธีคิดแบบ Systematic Approach for Cost Reduction พร้อมเทคนิคการบำรุงรักษาเชิงวางแผน (Planned Maintenance) เพื่อมุ่งสู่ Zero Breakdown

*****************************