งานสัมมนาและแสดงสินค้า Faifa Forum จ.นครราชสีมา 10 พฤศจิกายน 2559
งานสัมมนาและแสดงสินค้า Faifa Forum 2016 งานสัมมนาและงานแสดงสินค้าอุตสาหกรรมสำหรับงานไฟฟ้าโรงงาน โดยจุดประสงค์เพื่อมุ่งเน้นการนำเสนอแนวคิดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแล การจัดการระบบไฟฟ้าที่เกี่ยวข้องกับโรงงาน วันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 เวลา 08.00 -16.30 น. ณ ณ โรงแรมสีมาธานี จ.นครราชสีมา โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมแต่อย่างใด

แนวคิดเกี่ยวกับการจัดงานสัมมนา

โรงงานอุตสาหกรรมแต่ละประเภทจะมีการออกแบบระบบไฟฟ้าแตกต่างกันไป แม้แต่โรงงานประเภทเดียวกันก็ไม่จำเป็นที่จะต้องมีระบบไฟฟ้าเหมือนกัน แต่อย่างไรก็ตามการออกแบบระบบไฟฟ้าของโรงงานโดยทั่วไปจะมีปัจจัยที่ควรต้องนำมาพิจารณาทั้งขนาดของโรงงาน, กำลังไฟฟ้าที่ต้องใช้ ลักษณะหรือกระบวนการผลิตของอุตสาหกรรมประเภทของอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในโรงงาน ปัจจัย ทุน/ความเสี่ยงในการหยุดการผลิต การบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า ในโรงงานแต่ละประเภท ก็จะให้ความสำคัญกับการวางแผนบำรุงรักษาแตกต่างกัน ในโรงงานที่มีขนาดใหญ่ อาจมีเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ไฟฟ้านับหมื่นตัว และใช้ระบบการผลิตแบบต่อเนื่อง จึงต้องมีการวางแผนงานบำรุงรักษาให้เครื่องจักร อุปกรณ์ทุกๆ ตัวได้รับการตรวจสอบ บำรุงรักษาอย่างพอเพียง

ระบบบริหารงานบำรุงรักษา (Maintenance Management System) จึงเป็นเครื่องมือสำคัญที่ใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพของงานบำรุงรักษา ตลอดจนลดค่าใช้จ่ายโดยรวมของโรงงาน เนื่องจากประเทศไทยยังเป็นผู้บริโภคเทคโนโลยี บริการซ่อมบำรุงจากผู้ผลิตจึงต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ ทำให้ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาสูงเป็นทวีคูณ เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้โรงงานอุตสาหกรรมขนาดย่อม ละเลยการบำรุงรักษา ส่งผลให้โรงงานประสบปัญหาระบบไฟฟ้าขัดข้อง อุปกรณ์ผลิตไม่ได้ประสิทธิภาพที่ควร Reliability ต่อส่งผลให้ Productivity ของโรงงานต่ำลงด้วย

ทางบริษัทกรีนเวิลด์ พับลิเคชั่น จำกัด ผู้ผลิตนิตยสาร Modern Manufacturing, MM Machine Tools & Metalworking จึงได้มีแนวคิดในการจัดงานสัมมนา Faifa Forum 2016 ขึ้น เพื่อเสริมสร้างและเติมเต็มความรู้ โดยเฉพาะด้านไฟฟ้าไปยังผู้ประกอบการในวงการอุตสาหกรรมและประเภทธุรกิจอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้การจัดงานดังกล่าว ยังถือเป็นอีกหนึ่งความตั้งใจที่จะพัฒนาวงการอุตสาหกรรมไทยอีกด้วย

หัวข้อสัมมนา

 • การทดสอบมาตรฐานไฟฟ้า
  วิทยากร คุณคมกริช คะระนันท์ จากสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
 • การจัดการระบบไฟฟ้าเพื่อการลดต้นทุนการใช้พลังงาน
  วิทยากร รศ.ดร.ธเนศ ธนิตย์ธีรพันธ์ ประธานหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต
  สาขาวิศวกรรมไฟฟ้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • ระบบไฟฟ้าในยุค Industry 4.0
  วิทยากร รศ.ดร.ธเนศ ธนิตย์ธีรพันธ์
 • แนวทางการบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า เพื่อรองรับ Industry 4.0
  วิทยากร รศ.ดร.ธเนศ ธนิตย์ธีรพันธ์

การเข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้ ท่านจะได้พบกับ

 1. การจัดการระบบไฟฟ้าเพื่อการลดต้นทุน การใช้พลังงาน
  • การวิเคราะห์อัตราค่าไฟฟ้า
  • แนวทางการลดต้นทุนการใช้พลังงานไฟฟ้า
  • ข้อพิจารณาในการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า
  • เพื่อการลดต้นทุนด้านพลังงานไฟฟ้า
 2. ระบบไฟฟ้าในยุค Industry 4.0
  • ความหมายของ Industry 4.0
  • แนวทางดำเนินการของ Industry 4.0
  • กระบวนการผลิตในระบบ Industry 4.0
  • อุปกรณ์ไฟฟ้าในระบบ Industry 4.0
 3. แนวทางการบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า เพื่อรองรับ Industry 4.0
  • หม้อแปลงไฟฟ้า
  • Capacitor Bank
  • มอเตอร์ไฟฟ้า
  • Drive System

หลักสูตรสำหรับทุกอุตสาหกรรม

 • เจ้าของกิจการ
 • ผู้จัดการโรงงาน
 • วิศวกรไฟฟ้าทั่วไป (อาคาร,สำนักงาน,ที่พักอาศัย)
 • วิศวกรไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรม
 • ผู้รับเหมา ผู้ออกแบบโครงการ

สนใจเข้าร่วมสัมมนา สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม และลงทะเบียนได้ฟรี โดยท่านสามารถเลือกลงทะเบียนได้ทั้งในรูปแบบ Online ผ่านเว็บไซต์ และการลงทะเบียนผ่านทางแฟกส์ โดยการลงทะเบียนผ่านแฟกส์ สามารถส่งข้อมูลมายังเบอร์ 0-2769-8120/ 0-2769-8043 หรืออีเมล์มาที่ [email protected] ทั้งนี้ ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ฝ่ายประสานงานการจัดงานสัมมนา ติดต่อคุณวันวิสาข์ โทรศัพท์ 0-2731-1191-4 ต่อ 104

ดาวน์โหลดรายละเอียดงานสัมมนา
ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มลงทะเบียน