งานสัมมนาและแสดงสินค้า Modern Manufacturing Forum จ.เชียงใหม่ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2559
งานสัมมนาและแสดงสินค้า Modern Manufacturing Forum 2016 งานสัมมนาเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจใน หัวข้อ ไคเซ็น (Kaizen)พลังความคิดสู่การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และหัวข้อ Boost up Overall Equipment Effectiveness : OEE วันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เวลา 08.00 -16.30 น. ณ โรงแรมเชียงใหม่ แกรนด์วิว จ.เชียงใหม่ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมแต่อย่างใด

หัวข้อสัมมนา ไคเซ็น (Kaizen) พลังความคิดสู่การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

วิทยากรโดย  อ.ณัฏฐ์ทยากร ศิโรเวฐน์ วิทยากร จากสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

การปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่องเป็นส่วนหนึ่งในหน้าที่ของพนักงานทุกคน มิใช่เพียงทำงานตามหน้าที่หรือขั้นตอนที่ได้รับมอบหมายเท่านั้น องค์กรควรปลูกจิตสำนึกให้กับพนักงานในการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่องทีละเล็ก ทีละน้อย หรือที่เรียกว่า ไคเซ็น (Kaizen) ซึ่งเป็นกิจกรรมพื้นฐานอีกกิจกรรมหนึ่งที่มีประสิทธิผล และองค์กรควรให้ความรู้ความเข้าใจ และสร้างจิตสำนึกให้พนักงานทุกคน ทุกระดับ เรียนรู้วิธีการ เทคนิคการทำไคเซ็นในงานของตนเพื่อให้งานมีคุณภาพมากขึ้น

หลักสูตรนี้จะช่วยให้ท่านได้เข้าใจการปรับปรุงงานตามแนวทางไคเซ็น เรียนรู้วิธีการค้นหาจุดที่ควรปรับปรุงและวิธีการปรับปรุง นอกจากนี้จะได้เห็นตัวอย่างการปรับปรุงงานเพื่อนำไปประยุกต์ในการปรับปรุงงานของตนเองและหน่วยงานต่อไป

หัวข้อสัมมนา (Boost up Overall Equipment Effectiveness : OEE) เติมพลังขับเคลื่อนเพื่อเพิ่มประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร

วิทยากรโดย  อ.ณัฏฐ์ทยากร ศิโรเวฐน์ วิทยากร จากสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

การดำเนินงานอุตสาหกรรมหลายบริษัทมีเครื่องจักรเป็นปัจจัยสำคัญหนึ่งในการผลิตที่ต้องใช้ให้ได้ประโยชน์สูงสุด แต่ปัญหา ที่มักจะพบคือเครื่องจักรเสียบ่อย ใช้เวลาในการปรับตั้งและปรับแต่งเครื่องจักรนาน เครื่องจักรผลิตชิ้นงานไม่ได้ตามมาตรฐานที่กำหนดรวมทั้งเกิดการสูญเปล่าอื่นๆ ซึ่งอาจพบว่าประสิทธิผลของเครื่องจักรอาจเหลือไม่ถึง 50% ดังนั้นการที่เราสามารถวัดประสิทธิผลของการใช้เครื่องจักร รวมทั้งทราบสาเหตุการใช้เครื่องจักรไม่เต็มประสิทธิภาพก็จะทำให้เราสามารถกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาที่เหมาะสม และหาทางปรับปรุงการใช้เครื่องจักรให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด ซึ่งจะทำให้ต้นทุนการผลิตลดต่ำลง และเพิ่มความสามารถในการแข่งขันให้สูงขึ้น

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

ผู้จัดการโรงงาน วิศวกร ฝ่ายซ่อมบำรุง และฝ่ายผลิต

สนใจเข้าร่วมสัมมนา สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม และลงทะเบียนได้ฟรี โดยท่านสามารถเลือกลงทะเบียนได้ทั้งในรูปแบบ Online ผ่านเว็บไซต์ และการลงทะเบียนผ่านทางแฟกส์ โดยการลงทะเบียนผ่านแฟกส์ สามารถส่งข้อมูลมายังเบอร์ 0-2769-8120/ 0-2769-8043 หรืออีเมล์มาที่ [email protected] ทั้งนี้ ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ฝ่ายประสานงานการจัดงานสัมมนา ติดต่อคุณวันวิสาข์ โทรศัพท์ 0-2731-1191-4 ต่อ 104

ดาวน์โหลดรายละเอียดงานสัมมนา
ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มลงทะเบียน