Maintenance Forum 2017 จ. กรุงเทพฯ
Maintenance Forum 2017 งานแรกของปีนี้ เชิญพบกับ! สินค้าอุตสาหกรรมมีคุณภาพ และงานสัมมนาดี มีความรู้ ทั้ง 2 หัวข้อ ซึ่งได้แก่ หัวข้อ Total Productive Maintenance (TPM) และหัวข้อ เมื่อเครื่องจักรไม่ปกติเราจะรับรู้และป้องกันได้อย่างไร?ในวันที่ 26 มกราคม 2560 เวลา 08.00 -16.30 น. ณ โรงแรม เมเปิล บางนา จ.กรุงเทพมหานคร โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมแต่อย่างใด

หัวข้อสัมมนา Total Productive Maintenance (TPM)

วิทยากรโดย อ.ชาญชัย  พรศิริรุ่ง วิทยากร จากสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

ปัจจัยการผลิตหลักอย่างหนึ่งที่สำคัญในภาคอุตสาหกรรมคือ เครื่องจักร ซึ่งหากขาดระบบการดูแลรักษาเครื่องจักรที่เหมาะสม ผลที่ตามมาก็คือเครื่องจักรเสียบ่อยต้องเสียเวลาซ่อมและเสียเวลาการผลิต เครื่องจักรไม่สามารถเดินได้ตามมาตรฐานที่กำหนด ผลิตชิ้นงานออกมาไม่ได้ตามข้อกำหนดของลูกค้า ส่งผลทำให้ต้นทุนการผลิตสูง และการส่งมอบไม่ทันเวลา

การบำรุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วม (Total Productive Maintenance – TPM) เป็นระบบที่จะช่วยแก้ปัญหาดังกล่าว ได้อย่างเป็นระบบ โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของฝ่ายผลิตและฝ่ายซ่อมบำรุงในการดูแลรักษาเครื่องจักร มุ่งเน้นพัฒนาความรู้ และทักษะในการทำงานให้แก่ผู้ควบคุมเครื่อง (Operator) ให้สามารถปฏิบัติงานและดูแลรักษาเครื่องจักรได้อย่างถูกต้องรวมถึงสามารถแก้ไขปัญหาได้เบื้องต้น โดยไม่ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของฝ่ายซ่อมบำรุงเพียงฝ่ายเดียว อันจะส่งผลต่อประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักรที่สูงสุด บริษัทสามารถส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพต้นทุนการผลิตแข่งขันได้ ส่งมอบสินค้าได้ตรงเวลา

หัวข้อบรรยาย

  • แนวคิด หลักการ และแนวทางการเพิ่มประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักรตามแนวทาง TPM
  • ความสูญเสียหลัก 6 ประการ (6 Big Losses)
  • ประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร (Overall Equipment Effectiveness: OEE)
  • เสาหลัก 8 ประการของ TPM (TPM 8 Pillars)

หัวข้อสัมมนา เมื่อเครื่องจักรไม่ปกติเราจะรับรู้และป้องกันได้อย่างไร?

วิทยากรโดย อ.พาราดิน จันทเขตต์ วิทยากร จากสถาบันไทย-เยอรมัน

  • เข้าใจหลักการตรวจสอบสภาพเครื่องจักรด้วยตนเอง
  • เข้าใจหลักการหล่อลื่นเครื่องจักร และผลกระทบของแรงเสียดทาน การสึกหรอ ของเครื่องจักร
  • ความเข้าใจ การเลือกอุปกรณ์และขั้นตอนการตรวจสอบความผิดปกติเครื่องจักร
  • ตัวอย่าง และ แนวทางการตรวจสอบเครื่องจักรด้วยตนเอง

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

ผู้จัดการโรงงาน วิศวกร และฝ่ายซ่อมบำรุง

สนใจเข้าร่วมสัมมนา สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม และลงทะเบียนได้ฟรี โดยท่านสามารถเลือกลงทะเบียนได้ทั้งในรูปแบบ Online ผ่านเว็บไซต์ และการลงทะเบียนผ่านทางแฟกส์ โดยการลงทะเบียนผ่านแฟกส์ สามารถส่งข้อมูลมายังเบอร์ 0-2769-8120/ 0-2769-8043 หรืออีเมล์มาที่ [email protected] ทั้งนี้ ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ฝ่ายประสานงานการจัดงานสัมมนา ติดต่อคุณพนมรุ้ง โทรศัพท์ 0-2731-1191-4 ต่อ 104

หมายเหตุ – งานสัมมนานี้ ปิดลงทะเบียน!! เนื่องจากมีผู้ลงทะเบียนครบจำนวนแล้ว

ดาวน์โหลดรายละเอียดงานสัมมนา
ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มลงทะเบียน