Modern Manufacturing Forum 2017 จ.กรุงเทพฯ
งานสัมมนาและแสดงสินค้า Modern Manufacturing Forum 2017 งานสัมมนาเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจใน หัวข้อ เทคนิคการลดต้นทุน (Cost Reduction Techniques) และหัวข้อ Quality Control Circle : QCC กิจกรรมกลุ่มย่อยเพื่อการพัฒนาผลิตภาพ วันที่ 25 มกราคม 2560 เวลา 08.00 -16.30 น. ณ โรงแรม เมเปิล บางนา จ.กรุงเทพมหานคร โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมแต่อย่างใด

หัวข้อสัมมนา เทคนิคการลดต้นทุน (Cost Reduction Techniques)

วิทยากรโดย  อ.สุชาติ ยุวรี วิทยากร จากสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

จากสภาวะเศรษฐกิจของโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ต้นทุนแรงงาน ต้นทุนการผลิตเริ่ม สูงขึ้น และจากการเปิดเสรีทางการค้ารวมถึงการที่อาเซียนรวมกลุ่มกันเป็นประชาคมเศรษฐกิจ อาเซียน ในปีนี้ อันมีผลให้เกิดการรวมกลุ่มเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน สินค้า บริการการลงทุน แรงงานฝีมือ รวมถึงปัจจัยการผลิตต่างๆ สามารถเคลื่อนย้ายได้อย่างเสรี ซึ่งจะทำให้ เกิดผลกระทบต่ออุตสาหกรรมและผู้ประกอบการภายในประเทศที่มีขีดความสามารถต่ำ จึงจำเป็นต้องเร่งปรับตัวเพื่อยกระดับความสามารถให้แข่งขันได้ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม ต้องได้รับการพัฒนาไปสู่มาตรฐานการปฏิบัติในแง่ผลิตภาพและคุณภาพ ได้แก่ การสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพการพัฒนาระบบบริหารจัดการ กระบวนการผลิต การพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ อันน่ามาสู่การลดต้นทุน และสามารถแข่งขันได้ใน ตลาดโลก

หัวข้อสัมมนา Quality Control Circle : QCC กิจกรรมกลุ่มย่อยเพื่อการพัฒนาผลิตภาพ

วิทยากรโดย  อ.ณัฏฐ์ทยากร ศิโรเวฐน์ วิทยากร จากสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

QCC หมายถึง กลุ่มสมาชิกขนาดเล็กๆ ในแหล่งงานเดียวกัน รวมตัวกันอย่าง อิสระเพื่อทำกิจกรรมในด้านการปรับปรุงซึ่งส่งผลมายังการปรับปรุงคุณภาพทั้งนี้โดยไม่มีใครบังคับและไม่ขัดต่อนโยบายของบริษัทหรือหน่วยงานนั้นๆ กิจกรรมกลุ่ม QCC ช่วยให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการปรับปรุงและพัฒนาหน่วยงานและองค์กรของตน (Productivity Improvement)

ท่านจะได้พบกับหัวข้อ

  • อะไรคือกิจกรรมกลุ่มคุณภาพ QCC : Quality Control Circle
  • กิจกรรมคุณภาพ QCC ช่วยให้เกิดอะไรในองค์กร
  • ขั้นตอนการดำเนินงานของกลุ่ม QCC
  • การวิเคราะห์ในรูปแบบ QC Story และเครื่องมือคุณภาพ 7 ชนิดที่ใช้ในการวิเราะห์ของกลุ่ม QCC

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

ผู้จัดการโรงงาน วิศวกร ฝ่ายซ่อมบำรุง และฝ่ายผลิต

สนใจเข้าร่วมสัมมนา สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม และลงทะเบียนได้ฟรี โดยท่านสามารถเลือกลงทะเบียนได้ทั้งในรูปแบบ Online ผ่านเว็บไซต์ และการลงทะเบียนผ่านทางแฟกส์ โดยการลงทะเบียนผ่านแฟกส์ สามารถส่งข้อมูลมายังเบอร์ 0-2769-8120/ 0-2769-8043 หรืออีเมล์มาที่ [email protected] ทั้งนี้ ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ฝ่ายประสานงานการจัดงานสัมมนา ติดต่อคุณพนมรุ้ง โทรศัพท์ 0-2731-1191-4 ต่อ 104

หมายเหตุ – งานสัมมนานี้ ปิดลงทะเบียน!! เนื่องจากมีผู้ลงทะเบียนครบจำนวนแล้ว

ดาวน์โหลดรายละเอียดงานสัมมนา
ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มลงทะเบียน