Modern Manufacturing Forum 2023 @Chonburi

EXECUTIVE FREE SEMINAR

Kaizen for Productivity Improvement & OEE Platform to Smart Factory

การปรับปรุงผลิตภาพแบบวิถี ‘ไคเซ็น’ และยกระดับการผลิตด้วยแพลตฟอร์มอัจฉริยะ

หลักสูตรสำหรับ

เจ้าของกิจการ I ผู้จัดการโรงงาน I ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม I ผู้จัดการฝ่ายผลิต I ผู้จัดการฝ่ายซ่อมบำรุง

วันและเวลา

วันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2566  I  เวลา 08.30 น. – 16.00 น. ณ ห้อง THE TEE : พัฒนา สปอร์ต รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี   

** รับจำนวนจำกัด 150 ที่นั่ง (2ท่าน/บริษัท)

สัมมนาฟรี!! วันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2566
สำรองที่นั่งก่อนเต็ม

บรรยายโดย

คุณวุฒิพงศ์ บุญนายวา  รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายปรึกษาแนะนำ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

คุณคุณรัชพล สิทธิสินธุ์  วิทยากรรับเชิญพิเศษ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

กำหนดการ

08.30 – 09.00ลงทะเบียนเข้างาน
09.00 – 09.30Booth Visit / MC Showcase
09.30 – 09.45Coffee Break
09.45 – 12.00หัวข้อ “Kaizen for Productivity Improvement”
– แนวคิด และหลักการของไคเซ็น (Kaizen Concept and Principle)
– หลักการ และแนวทางการเพิ่มผลิตภาพ (Productivity Principle and Methodology)
– ความสำคัญของการสร้างระบบบริหารไคเซ็น (Kaizen Management System)
บรรยายโดย : คุณวุฒิพงศ์ บุญนายวา
รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายปรึกษาแนะนำ   สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
12.00 – 13.00รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 13.30Booth Visit & Activities
13.30 – 14.30 หัวข้อ “OEE Platform to Smart Factory” (ช่วงที่ 1)
  – การประยุกต์และการพิจารณาเลือกใช้เทคโนโลยี IIoT ในโรงงานอุตสาหกรรม
 – เจาะลึกการวัด วิเคราะห์ และปรับปรุงประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร (OEE)
 – Case Study ในโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ที่น่าสนใจ
บรรยายโดย : คุณคุณรัชพล สิทธิสินธุ์
วิทยากรรับเชิญพิเศษ   สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
14.30 – 14.45Coffee Break  
14.45 – 15.30สัมมนา (ช่วงที่ 2) / Q & A
15.30 – 16.00Lucky Draw จับรางวัลผู้โชคดี 

** หมายเหตุ ;  หัวข้อและวิทยากรอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยทางผู้จัดงานไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า