UMW 2017

ด้วยบริษัท กรีนเวิลด์ พับลิเคชั่น จำกัด ผู้ผลิตนิตยสารอุตสาหกรรมรายเดือน  Modern Manufacturing, นิตยสาร MM Machine Tools & Metalworking ร่วมกับ  United Motor Works (Siam) Public Company Limited ได้จัดการสัมมนา Lean Logistics ขึ้นโดยมีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาการการพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานด้าน Logistics ด้วยหลักการ Lean   ซึ่งระบบการบริหารจัดการด้วย Lean Logistics ถือเป็นเครื่องมือในการจัดการกระบวนการ ที่ช่วยเพิ่มขีดความสามารถให้แก่องค์กร  โดยการพิจารณาคุณค่าในการดำเนินงานเพื่อมุ่งตอบสนองความต้องการของลูกค้า มุ่งสร้างคุณค่าในตัวสินค้าและบริการ และกำจัดความสูญเสียที่เกิดขึ้นตลอดทั้งกระบวนการอย่างต่อเนื่อง ทำให้สามารถลดต้นทุนการผลิต เพิ่มผลกำไรและผลลัพธ์ที่ดีทางธุรกิจในที่สุด

วัตถุประสงค์

 1. เสริมสร้างและเพิ่มศักยภาพด้านการจัดการคลังสินค้าและการจัดการสินค้าคงคลังให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่มขึ้น
 2. ลดความผิดพลาดลดปริมาณของเสียหาย และลดต้นทุนของกระบวนการในคลังสินค้ารวมถึงลดต้นทุนในการจัดเก็บสินค้าคงคลังได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
 3. สามารถวางแผนและออกแบบ แบบจำลองคลังสินค้า ต้นทุนคลังสินค้า
 4. สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการการแก้ไขปัญหาหรือการปรับปรุงประสิทธิภาพของการดำเนินงานด้านคลังสินค้าได้อย่างดีเลิศ (Warehouse Operation Best Practice)
 5. หลักการบริหาร-การจัดการความปลอดภัยในโรงงานผลิตและคลังสินค้า
 6. ประโยชน์ด้านอื่นๆ เช่น
  • ลดระยะทางในการปฏิบัติการในการเคลื่อนย้ายให้มากที่สุด
  • การใช้พื้นที่และปริมาตรในการจัดเก็บให้เกิดประโยชน์สูงสุด
  • สามารถวางแผนได้อย่างต่อเนื่อง ควบคุม และรักษาระดับการใช้ทรัพยากรต่างๆ เพื่อให้เกิดการบริการภายใต้ต้นทุนที่เกิดประสิทธิภาพคุ้มค่าในการลงทุนตาม ขนาดธุรกิจที่กำหนด

ซึ่งงานนี้เหมาะสำหรับ เจ้าของกิจการ, ผู้บริหาร, ผู้จัดการโรงงาน, ผู้จัดการแผนกคลังสินค้า รวมถึงบุคคลอื่นๆที่สนใจ โดยงานดังกล่าวได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์อนันต์ ดีโรจนวงศ์ ผู้เชี่ยวชาญหลักสูตร Lean Manufacturing & Logistics  ดังรายละเอียดหัวข้อและสถานที่ในการสัมมนาตามเอกสารแนบ

ในการนี้ จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมงานสัมมนาดังกล่าวใน  วันที่ 17 พฤษภาคม  2560  ณ  พัฒนากอล์ฟคลับ แอนด์ รีสอร์ท จ.ชลบุรี โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมแต่อย่างใด ซึ่งท่านสามารถกรอกรายละเอียด เพื่อลงทะเบียนตามแบบฟอร์มที่แนบมาด้วยนี้ และส่งแฟกซ์มายัง 0-2769-8120,02-769-8043 หรืออีเมล์มาที่ [email protected] ทั้งนี้ ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ฝ่ายประสานงานการจัดงานสัมมนา โทร   0-2731-1191-4 ต่อ 103 , 083-584-6677 (คุณพนมรุ้ง)

ดาวน์โหลดรายละเอียดงานสัมมนา

ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มลงทะเบียน