MMF26042018

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา บริษัท กรีนเวิลด์ พับลิเคชั่น จำกัด  ได้จัดงาน  Modern Manufacturing Forum 2018  ขึ้น ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จ. เชียงใหม่

ซึ่งงานนี้เป็นงานสัมมนาและงานแสดงสินค้าอุตสาหกรรม เพื่อเป็นการส่งเสริมและช่วยสนับสนุนกลุ่มผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมการผลิตในการพัฒนาทักษะบุคลากร ยกระดับทักษะด้านความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ซึ่งงานสัมมนาในครั้งนี้บรรยายในหัวข้อ “การบำรุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วม (TPM)” และ “Boost up ประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร (OEE)”  โดยวิทยากรจากสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ  งานนี้ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจาก เจ้าของกิจการ ผู้บริหาร ผู้จัดการโรงงาน หัวหน้างาน วิศวกร ฝ่ายซ่อมบำรุง ฝ่ายผลิต ตามภาพข่าว