OEE FOR INDUSTRY 4.0 & AUTONOMOUS MAINTENANCE

รู้เร็ว ผลิตได้เร็ว ลดการสูญเสีย เพิ่มผลผลิตได้จริง

การยกระดับผลิตภาพการผลิต (Productivity) ด้วยการวัดและวิเคราะห์ประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร (Overall Equipment Effectiveness : OEE) และการบำรุงรักษาด้วยตนเอง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตแบบยั่งยืน

สถานที่

พัฒนากอลฟ์คลับ แอนด์ รีสอร์ท จ.ชลบรี

สัมมนานี้เหมาะสำหรับ

เจ้าของกิจการ I ผู้จัดการโรงงาน I ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม I ผู้จัดการฝ่ายผลิต

สัมมนาฟรี!! วันที่ 10 สิงหาคม 2565
สำรองที่นั่งก่อนเต็ม

ผู้บรรยาย

คุณวุฒิพงศ์ บุญนายวา – ผู้จัดการส่วนบริหารการผลิต สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

กำหนดการ

เวลากิจกรรม
08.30 –  09.00 น.ลงทะเบียนเข้างาน
09.00 – 09.15 น.พิธีกรกล่าวต้อนรับผู้ร่วมงาน
09.15 – 09.45 นBooth Visit & MC Showcase
09.45 – 10.0 น Coffee Break
10.00 – 12.00 น.      หัวข้อ ‘เจาะลึกการวัดและวิเคราะห์ประสิทธิผล โดยรวมของเครื่องจัก : OEE’ ​
– แนวคิดและความสำคัญของการวัดและวิเคราะห์ OEE
วิธีการจัดเก็บข้อมูลการผลิตเพื่อแสดงผลของค่า OEE
– การวิเคราะห์และปรับปรุง OEE เพื่อยกระดับผลิตภาพการผลิต (Productivity)
12.00 – 13.30 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน / Visit Booth
13.30 – 14.30 น. หัวข้อ ‘Autonomous Maintenance (AM) : การบำรุงรักษาด้วยตนเอง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน’ ช่วงที่ 1
– แนวคิด และหลักการของ Autonomous Maintenance (AM)
– ความสำคัญ และประโยชน์ของ AM
– Step by Step ในการวางระบบการบำรุงรักษาด้วยตนเอง
14.30 – 14.45 น. Coffee Break / Visit Booth
14.45 – 15.45 น. สัมมนา (ช่วงที่ 2) / ถาม-ตอบ
15.45 – 16.00 น. จับรางวัลผู้โชคดี / ถ่ายรูปร่วมกันเป็นที่ระลึก