งานสัมมนาและแสดงสินค้า Modern Manufacturing Forum จ. ชลบุรี
งานสัมมนาและแสดงสินค้า Modern Manufacturing Forum 2016 งานสัมมนาเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจในหัวข้อ Boost up Productivity ตามแนวทางลีน (Lean) และ หัวข้อ ไคเซ็น (Kaizen) พลังความคิดสู่การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง วันที่ 26 ตุลาคม 2559 เวลา 08.00 -16.30 น. ณ เดอะไทด์ รีสอร์ท จ.ชลบุรี โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมแต่อย่างใด

หัวข้อสัมมนา Boost up Productivity ตามแนวทางลีน (Lean)

วิทยากรโดย  อ.เชษฐพงศ์ สินธารา
วิทยากรรับเชิญ จากสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

ปัจจุบันแนวคิดของระบบการผลิตแบบลีน ได้เข้ามามีบทบาทอย่างมากต่ออุตสาหกรรมการผลิตและบริการ ในหลากหลายสาขา โดยมุ่งเน้นในการกำจัดความสูญเปล่า (Waste) ต่างๆ ในกระบวนการทำงาน โดยใช้เครื่องมือของลีน (Lean Tools Box) เข้ามาทำการปรับปรุงให้เกิดการไหลของงานอย่างต่อเนื่อง โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อที่จะให้สินค้าหรือบริการมีคุณภาพ ส่งตรงต่อเวลาและต้นทุนในการผลิตต่ำ เป็นที่พึงพอใจของลูกค้า การแปลงแนวคิดของการผลิตแบบลีนไปสู่ภาคปฏิบัติที่สำเร็จได้จริงนั้น ปัญหาและอุปสรรค เป็นอย่างไร ต้องทำและเริ่มอย่างไร Lean Manufacturing จึงเป็นหนทางที่เหมาะสมด้วยประการทั้งปวง ที่จะตอบโจทย์ได้ในเรื่องต้นทุนและประสิทธิภาพการผลิตได้เป็นอย่างดี

หัวข้อสัมมนา ไคเซ็น (Kaizen) พลังความคิดสู่การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

วิทยากรโดย  อ.ธัญญะ ลิ้มสกุล
วิทยากรรับเชิญ จากสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

การปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่องเป็นส่วนหนึ่งในหน้าที่ของพนักงานทุกคน มิใช่เพียงทำงานตามหน้าที่หรือขั้นตอนที่ได้รับมอบหมายเท่านั้น องค์กรควรปลูกจิตสำนึกให้กับพนักงานในการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่องทีละเล็ก ทีละน้อย หรือที่เรียกว่า ไคเซ็น (Kaizen) ซึ่งเป็นกิจกรรมพื้นฐานอีกกิจกรรมหนึ่งที่มีประสิทธิผล และองค์กรควรให้ความรู้ความเข้าใจ และสร้างจิตสำนึกให้พนักงานทุกคน ทุกระดับ เรียนรู้วิธีการ เทคนิคการทำไคเซ็นในงานของตนเพื่อให้งานมีคุณภาพมากขึ้น หลักสูตรนี้จะช่วยให้ท่านได้เข้าใจการปรับปรุงงานตามแนวทางไคเซ็น เรียนรู้วิธีการค้นหาจุดที่ควรปรับปรุงและวิธีการปรับปรุง นอกจากนี้จะได้เห็นตัวอย่างการปรับปรุงงาน เพื่อนำไปประยุกต์ในการปรับปรุงงานของตนเอง และหน่วยงานต่อไป

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

ผู้จัดการโรงงาน วิศวกร ฝ่ายซ่อมบำรุง และฝ่ายผลิต

สนใจเข้าร่วมสัมมนา สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม และลงทะเบียนได้ฟรี โดยท่านสามารถเลือกลงทะเบียนได้ทั้งในรูปแบบ Online ผ่านเว็บไซต์ และการลงทะเบียนผ่านทางแฟกส์ โดยการลงทะเบียนผ่านแฟกส์ สามารถส่งข้อมูลมายังเบอร์ 0-2769-8120/ 0-2769-8043 หรืออีเมล์มาที่ [email protected] ทั้งนี้ ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ฝ่ายประสานงานการจัดงานสัมมนา ติดต่อคุณวันวิสาข์ โทรศัพท์ 0-2731-1191-4 ต่อ 104

ดาวน์โหลดรายละเอียดงานสัมมนา
ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มลงทะเบียน