Modern Manufacturing Forum 2023

EXECUTIVE FREE SEMINAR

Autonomous Maintenance & Productivity Management 

เทคนิคการบำรุงรักษาด้วยตนเอง และการบริหารระบบเพื่อเพิ่มผลิตภาพแบบยั่งยืน

วัน-เวลา

วันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2566 I เวลา 08.30 น. – 16.00 น.

สถานที่

โรงแรม เดอะไทด์ รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี : ห้องแปซิฟิก 1-3 (ชั้น 1)

รับจำนวนจำกัด 180 ที่นั่ง เท่านั้น!

หลักสูตรสำหรับ

เจ้าของกิจการ I ผู้จัดการโรงงาน I ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม I ผู้จัดการฝ่ายผลิต I ผู้จัดการฝ่ายซ่อมบำรุง

บรรยายโดย

คุณวุฒิพงศ์ บุญนายวา    รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายปรึกษาแนะนำ    สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

สัมมนาฟรี!! 26 ตุลาคม 2566
สำรองที่นั่งก่อนเต็ม

กำหนดการ

08.30 – 09.00  ลงทะเบียนเข้างาน
09.00 – 09.45Booth Visit / MC Showcase
09.45 – 10.00 Coffee Break  
10.00 – 12.00หัวข้อ “Autonomous Maintenance (AM)”
การบำรุงรักษาด้วยตนเอง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน”
– แนวคิด และหลักการของ Autonomous Maintenance (AM)
– ความสำคัญ และประโยชน์ของ AM
 Step by Step ในการวางระบบการบำรุงรักษาด้วยตนเอง
12.00 – 13.00 รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 13.30Booth Visit & Activities
13.30 – 14.30หัวข้อ “Productivity Management” 
เทคนิคการบริหารระบบ เพื่อเพิ่มผลิตภาพแบบยั่งยืน (ช่วงที่ 1)
5 ส – ไคเซ็น (Kaizen) – Quality Control Circle (QCC)
Total Productive Maintenance (TPM)
Lean Manufacturing
14.30 – 14.45Coffee Break
14.45 – 15.45หัวข้อ “Productivity Management” 
เทคนิคการบริหารระบบ เพื่อเพิ่มผลิตภาพแบบยั่งยืน (ช่วงที่ 2) / Q & A
15.45 – 16.00Lucky Draw จับรางวัลผู้โชคดี
** หมายเหตุ ; กำหนดการ หัวข้อและวิทยากรอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยทางผู้จัดงานไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า **