Modern Manufacturing Forum 2023 โคราช

EXECUTIVE FREE SEMINAR

Resource Productivity Management & Lean Manufacturing

แนวทางการยกระดับผลิตภาพอย่างยั่งยืน และเพิ่มผลิตภาพด้วยแนวคิดแบบ ‘ลีน’

หลักสูตรสำหรับ

เจ้าของกิจการ I ผู้จัดการโรงงาน I ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม I ผู้จัดการฝ่ายผลิต I ผู้จัดการฝ่ายซ่อมบำรุง

วันและเวลา

วันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2566 I เวลา 08.30 น. – 16.00 น. ณ ห้องสุรนารี บอลรูม ชั้น 1 : ดิ อิมพีเรียล ​โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ โคราช

รับจำนวนจำกัด 180 ที่นั่ง เท่านั้น !!

สัมมนาฟรี!! วันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2566
สำรองที่นั่งก่อนเต็ม

บรรยายโดย

คุณเชษฐพงษ์ สินธารา  ที่ปรึกษาอาวุโสส่วนบริหารการผลิต สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

กำหนดการ

08.30 – 09.00ลงทะเบียนเข้างาน
09.00 – 09.30Booth Visit / MC Showcase
09.30 – 09.45Coffee Break
09.45 – 12.00 หัวข้อResource Productivity Management using MFCA (Material Flow Cost Accounting)
and Eco-Lean Technique”
– การเพิ่มผลิตภาพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 – แนวคิดการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรให้คุ้มค่า 
 – แนวทางการวิเคราะห์กระบวนการด้วยแนวทาง MFCA 
– การปรับปรุงกระบวนการเพื่อลดต้นทุนด้วยการลดความสูญเสียตามแนวทางลีน
และการ เชื่อมโยงสู่การปรับปรุงที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
12.00 – 13.00  รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 13.30Booth Visit & Activities
13.30 – 14.30 หัวข้อ “Lean Manufacturing & Value Stream Management (VSM)” (ช่วงที่ 1)
 – แนวคิด ความสำคัญ และแนวทางของการผลิตแบบลีนเพื่อลดต้นทุน สร้างกำไร
และยกระดับผลิตภาพขององค์กร 
– VSM คืออะไร และมีความสำคัญอย่างไร ในการเพิ่มประสิทธิผลและประสิทธิภาพขององค์กร
14.30 – 14.45Coffee Break
14.45 – 15.30สัมมนา (ช่วงที่ 2) / Q & A
15.30 – 16.00Lucky Draw จับรางวัลผู้โชคดี 
** หมายเหตุ ; กำหนดการ หัวข้อและวิทยากรอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยทางผู้จัดงานไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า **